รายชื่อครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

    รายชื่อครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

               รุ่นที่ 1   ประจำปี 2552

               รุ่นที่ 2  ประจำปี 2553

               รุ่นที่ 3  ประจำปี 2554

               รุ่นที่ 4  ประจำปี 2555

               รุ่นที่ 5  ประจำปี 2556

               รุ่นที่ 6  ประจำปี 2557

           รุ่นที่ 7 ประจำปี 2558

               รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559

               รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560

               รุ่นที่ 10 ประจำปี 2561

               รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562

               รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563

               รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564

               รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565

               รุ่นที่ 15 ประจำปี 2566

               รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567


  • ความเป็นมาโครงการ ครู เป็นบุคลากรที่มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่างๆ หลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งชาวไทยภูเขาก็เป็นกลุ่ม...

  • วัตถุประสงค์ 1.เพื่อประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น 2.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อส่วนรวม 3.เพื่อส่งเสริมผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ก...

  • ชื่อรางวัล“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รายละเอียดรางวัล 1.รางวัล รวม 9 รางวัล แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้ -ครูอาสมัคร “ศศช.” จำนวน 3 รางวัล -ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำ...

  • วิธีและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1. การพิจารณาและคัดเลือกเบื้องต้น (หน่วยงานละ 10 คน) 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คัดเลือกครูอาสาสมัคร 10 ...

  • คณะกรรมการ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์สุขสุอรรถ รองประธานกรรมการ 3.นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ รองประธาน...

  • Download เอกสารองค์ความรู้ ... (คลิกที่ชื่อเอกสาร) ครูที่เป็นมากกว่าครู ครูเจ้าฟ้า ครูผู้สร้าง