ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า" เว็บไซด์สืบสานความดี

                                                            

 

     เนื่องด้วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประเทศไทยจึงได้เสนอพระนามให้ยูเนสโกพิจารณาประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพราะพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปณิธานแนวแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทย และสังคมโลก ทั้งยังทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักยภาพของการพัฒนาจึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณและพสกนิกรชาวไทย และในการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้พิจารณารับรองพระนามสมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลกเรียบร้อยแล้ว

          โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จึงขอเรียนเชิญพสกนิกรทุกท่าน ร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อคนไทย ทั้งนี้กิจกรรมและงานพัฒนาที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้ยังคงสร้างประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ...