บริษัท สิงห์ เบเวอเรซ จำกัด บริจาคเงินสนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  :  ณ บริษัท สิงห์ เบเวอเรซ จำกัด โดย

คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี ได้บริจาคเงินสมทบโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จำนวน 3,300,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดาร ในการนี้คุณโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 200,000.- บาท โดยมีคุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นผู้รับมอบ ...

 

กราบขอบพระคุณสำหรับการบริจาคนี้ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและสถานบริการทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นรูปแบบในการพัฒนาสำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป