การปรับปรุงบ้านพักคนชราและส่งมอบให้กับนางคล้อย ฟักมี โดย นศ. วสส.พิษณุโลก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 : คุณมาโนช รัตนสัจธรรม เลขานุการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานส่งมอบบ้านพักคนชราให้กับนางคล้อย ฟักมี ณ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่โดยนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า โดยได้รับความร่วมและสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน คือ

-  กองพันทหารช่าง 302

-  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ พิษณุโลก

-  ผู้แทนจากโรงพยาบาลวังทอง

-  อดีตผู้ใหญ่ บ้านหมู่ 6

-  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

-  ป้าแหวว ร้านไก่ถังวังทอง

-  ดร อรพินธ์ โสวรรณะ และครอบครัว 

 ขอขอบพระคุณทุก ๆ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมและทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี