แบบสอบถาม นศ.ทุนฯ ที่จบและปฏิบัติงานแล้ว

   เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขให้ทันสมัยมากขึ้น

   จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานแล้ว 

   Download แบบฟอร์มข้อมูล นศ.ทุนฯ นี้  

เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้ส่งกลับมาที่  e-manoch@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ