มูลนิธิไกรสิทธิการกุศลบริจาคเงิน

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 : คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ได้มีจิตกุศลบริจาคเงินให้กับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จำนวน 2 ล้านบาท โดยมีคุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินบริจาคนี้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับคนยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิไกรสิทธิการกุศลต่อไป

ขอขอบพระคุณประธานและสมาชิกทุกท่านของมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มา ณ โอกาสนี้