มูลนิธิเจนสถิตวงศ์บริจาคเงิน

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 : คุณอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ ประธานมูลนิธิเจนสถิตวงศ์ ได้บริจาคเงินให้กับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จำนวน 300,000.- บาท โดยมีคุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ซึ่งโครงการฯจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขอขอบพระคุณมูลนิธิเจนสถิตวงศ์ มา ณ โอกาสนี้