คณะกรรมการคัดเลือกและที่ปรึกษา

  คณะกรรมการ

       1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช                 ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์  สุขสุอรรถ         รองประธานกรรมการ

3. นายสุรพงษ์    ไชยวงศ์                            รองประธานกรรมการ

4. พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์  โกมารกุล ณ นคร             กรรมการ

5. นายเรวัฒน์    สุธรรม                              กรรมการ

6. นายบุญส่ง    คูวรากุล                             กรรมการ

7. พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์                          กรรมการ

8. นายพิสิฏฐพล   สิมะเสถียร                          กรรมการ

9. นายมาโนช     รัตนสัจธรรม                         กรรมการ

10.นางพิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์                         กรรมการ

11.ดร.วิเลขา     ลีสุวรรณ                            กรรมการ

12.นางชุลีพร     ผาตินินนาท                          กรรมการ

13.นายอโณทัย   อดุลพันธุ์                            กรรมการ

14.นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์                        กรรมการและเลขานุการ

 

 หน่วยงานเครือข่ายและคณะที่ปรึกษา

       1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

       2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

       3. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       4. ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

       5. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       6. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

       7. ธนาคารไทยพาณิชยฺ จำกัด (มหาชน)

       8. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

       9. บริษํท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด

     10. บริษัท โกลซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด

     11. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

     12. นายบุญธันว์   มหาวรรณ์   ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

     13. คุณอารยา  ภู่พานิช       ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     14. คุณปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร   ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

 

 คณะทำงาน

1. นายวัชรมงคล       เบญจธนะฉัตร์             หัวหน้าคณะทำงาน

2. พ.ต.ท.หญิง อำพร  โอฬารสกุล               คณะทำงาน

3. นายบุญชัย         ตั้งอุทัยสุข                คณะทำงาน

4. นายรณชัย         โตรักษาสกุล               คณะทำงาน

5. นายโชคอำนวย      งามประสิทธิ์               คณะทำงาน