คณะกรรมการคัดเลือกและที่ปรึกษา

คณะกรรมการการคัดเลือก

1. ดร.ทองอยู่        แก้วไทรฮะ                       ประธานกรรมการ

2. ทพ.ณรงค์        สุขสุอรรถ                         รองประธานกรรมการ

3. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.)    กรรมการ

4. ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)       กรรมการ

5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)                                           กรรมการ

6. ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                   กรรมการ

7. พล.ต.ต. นพ.เฉลิมพงศ์  โกมารกุล ณ นคร      กรรมการ

8. นายเรวัฒน์       สุธรรม                               กรรมการ

9. นายบุญส่ง        คูวรากุล                             กรรมการ

10. พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์                         กรรมการ

11. นายพิสิฏฐพล    สิมะเสถียร                        กรรมการ

12. นางพิริยาภรณ์   ธรรมมารักษ์                      กรรมการ

13. นายสังวาลย์    ชาญพิชิต                           กรรมการ

14. นางชุลีพร        ผาตินินนาท                       กรรมการ

15. พ.ต.ท.หญิง อำพร   โอฬารสกุล                 กรรมการ

16. นายมาโนช       รัตนสัจธรรม                      กรรมการ

17. นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์                     กรรมการและเลขานุการ

 

หน่วยงานเครือข่ายและคณะที่ปรึกษา

1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

3. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

4. ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

5. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

7. ธนาคารไทยพาณิชยฺ จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

9. บริษํท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด

10. บริษัท โกลซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด

11. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

12. นายบุญธันว์   มหาวรรณ์                         ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

13. คุณกอบกาญจน์   วัฒนวรางกูร                  ประธานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหอการค้าไทย

14. ศ.ดร. อัจฉรา   จันทร์ฉาย                        คณะพาณิชยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. คุณดนัย   จันทร์เจ้าฉาย                          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ดีซี คอนซัลเทนส์ จำกัด

16. คุณอารยา  ภู่พานิช                                ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

17. คุณธาตรี  ลิขนะพิชิตกุล                          ผู้จัดการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

18. คุณปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร                         กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสยามกัมมาจล

19. คุณวิสุทธินี  แสงประดับ                          กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหัวใจอาสา

 

คณะทำงาน

1. นายวัชรมงคล       เบญจธนะฉัตร์               หัวหน้าคณะทำงาน

2. ดร.ชวลิต             โพธิ์นคร                      คณะทำงาน

3. นายบุญชัย          ตั้งอุทัยสุข                    คณะทำงาน

4. นายรณชัย            โตรักษาสกุล                คณะทำงาน

5. นายวัชรพล           ไชยเสน                      คณะทำงาน

6. นางสุนันทา           พิมพ์ศิริ                      คณะทำงาน