วิธีและขั้นตอนการคัดเลือก

วิธีและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
 
ขั้นตอนที่ 1.  การพิจารณาและคัดเลือกเบื้องต้น  (หน่วยงานละ 10 คน)
   1.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คัดเลือกครูอาสาสมัคร  10   คน
   2.  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คัดเลือกครู ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  10   คน
   3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 10   คน
 
ขั้นตอนที่ 2.  การพิจารณาและคัดเลือกรอบสอง
    คณะทำงานฯ พิจารณาและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เหลือหน่วยงานละ 5 คน และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่และสัมภาษณ์ครู นักเรียน และชาวบ้านในเขตหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประเมินผล ให้คะแนนตามเกณฑ์ และคัดกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
 
ขั้นตอนที่ 3.  การพิจารณาและคัดเลือกรอบสุดท้าย
    คณะทำงานฯ จัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมที่ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกรอบสอง นำเสนอต่อคณะกรรมการโครงการ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกรอบสุดท้าย
 
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นครูดีเด่นประจำปีและพิธีมอบรับรางวัล
     เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะมีการประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่นภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยกำหนดพิธีการมอบรางวัลเป็นวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
ผลที่จะได้รับ
   ประชาชนโดยทั่วไปได้ระลึกถึงคุณความดีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยจัดให้มีการมอบรางวัลในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 6  พฤษภาคมของทุกปี
 
คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือก
    ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครูดีเด่นตามแบบประเมิน หรือกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร