วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น

2.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อส่วนรวม

3.เพื่อส่งเสริมผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 

เป้าหมายของครูที่จะได้รับการพิจารณาและคัดเลือก

1.ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

2.ครูตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

3.ครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

4.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารบนพื้นที่สูง ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา และน่าน และเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือเทิดพระเกียรติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน

1.  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

2.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.)

3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

4.  ตำรวจตระเวนชายแดน

5.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )

6.  หน่วยงานภาคเอกชน (อื่นๆ)