คณะกรรมการอำนวยการ

      คณะกรรมการ

                    1.  นายบุญธันว์           มหาวรรณ์                              ประธานกิตติมศักดิ์

2.  ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  ราชบัณฑิต           ประธานกรรมการ

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ณรงค์  สุขสุอรรถ           รองประธานกรรมการ

4.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  ชาญศิลป์       รองประธานกรรมการ

5.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                      กรรมการ

6.  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก                           กรรมการ

7.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                        กรรมการ

8.  นายแพทย์กฤษดา    จงสกุล                                   กรรมการ

9.  ทันตแพทย์สมนึก     ชาญด้วยกิจ                             กรรมการ

10. นายบุศรินทร์         วนาสวัสดิ์                                กรรมการ

11. นายแพทย์ประจินต์   เหล่าเที่ยง                              กรรมการ

12. นายอรรณพ           จิรกิติ                                    กรรมการ

13. นายนิพนธ์            ลีละศิธร                                  กรรมการ

14. นายวัชรมงคล         เบญจธนะฉัตร์                         กรรมการ

15. นายอโณทัย           อดุลพันธุ์                                กรรมการ

16. ทันตแพทย์พูลพฤกษ์  โสภารัตน์                              กรรมการ

17. นายมาโนช            รัตนสัจธรรม                            กรรมการและเลขานุการ

18. นายรณชัย            โตรักษาสกุล                             ผู้ช่วยเลขานุการ