คณะกรรมการอำนวยการ

      คณะกรรมการ

               1. นายบุญธันว์             มหาวรรณ์                   ประธานกิตติมศักดิ์

               2. นายแพทย์เกษม       วัฒนชัย (องคมนตรี)     ประธานกรรมการ

               3. ดร. ปกรณ์              อดุลพันธุ์                    รองประธานกรรมการ

               4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                           กรรมการ

               5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           กรรมการ

               6. ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก             กรรมการ

               7. ทันตแพทย์สมนึก     ชาญด้วยกิจ                 กรรมการ

               8. นายแพทย์กฤษดา    จงสกุล                       กรรมการ

               9. นายบุศรินทร์           วนาสวัสดิ์                   กรรมการ

             10. นายวัชรมงคล         เบญจธนะฉัตร์               กรรมการ

             11. นายมาโนช             รัตนสัจธรรม                 กรรมการและเลขานุการ

             12. นายรณชัย             โตรักษาสกุล                 ผู้ช่วยเลขานุการ