คณะกรรมการอำนวยการ

      คณะกรรมการ

                    1.  นายบุญธันว์           มหาวรรณ์                              ประธานกิตติมศักดิ์

2.  นายนิพนธ์            ลีละศิธร                                  ประธานกรรมการ

3.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  ชาญศิลป์      รองประธานกรรมการ

4.  นายอรรณพ           จิรกิติ                                    รองประธานกรรมการ

5.  อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก                           กรรมการ

6.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                       กรรมการ

7.  ทันตแพทย์สมนึก     ชาญด้วยกิจ                            กรรมการ

8.  นายแพทย์กฤษดา    จงสกุล                                   กรรมการ

9.  นายบุศรินทร์         วนาสวัสดิ์                                กรรมการ

10. นายแพทย์ประจินต์   เหล่าเที่ยง                              กรรมการ

11. นายวัชรมงคล         เบญจธนะฉัตร์                         กรรมการ

12. นายอโณทัย           อดุลพันธุ์                                กรรมการ

13. ทันตแพทย์พูลพฤกษ์  โสภารัตน์                              กรรมการ

14. นายสุรพงษ์            ไชยวงศ์                                 กรรมการ

15. นายมาโนช            รัตนสัจธรรม                            กรรมการและเลขานุการ

16. นายรณชัย            โตรักษาสกุล                             ผู้ช่วยเลขานุการ

17. นายโชคอำนวย       งานประสิทธิ์                            ผู้ช่วยเลขานุการ