การสมัครและขอรับทุน

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1. เป็นนักศึกษาวิชาด้านสาธารณสุข และมีจิตใจรักในวิชาด้านสาธารณสุข

            2. เป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

            3. มีสัญชาติไทย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

            4. เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการขอรับทุนการศึกษาจากสถาบันอื่น

            5. มีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก และแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัด

               ที่ขาดแคลนบุคลากร 

 

      กำหนดการรับสมัคร

             1. การสมัครขอรับทุน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 

             2. สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

             3. ประกาศผลผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

 

     เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน

             1. เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด และจะต้องรายงาน

                ผลการศึกษาต่อคณะกรรมการฯ ทุกภาคเรียนการศึกษา

             2. นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของเวลาที่เรียน 

                หรือปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเร่งด่วน

 

     หมายเหตุ   สามารถศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสัญญารับทุนการศึกษา