ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

1. โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข

2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการทุนฯ ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

3. สถาบันการศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่กำหนด

4. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน พร้อมกับศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของครอบครัว

5. ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดวันปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนพร้อมผู้ปกครอง

6. โครงการจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ได้รับทุนผ่านสถาบันการศึกษา

7. สถาบันการศึกษารายงานผลการเรียนให้โครงการทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ

 

วิธีการคัดเลือกผู้ขอรับทุน

 วิธีที่ 1  :   คณะกรรมการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ที่สมัครขอรับทุนโดยตรงกับโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข

 วิธีที่ 2  :   สถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการขอรับทุน แล้วเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษาต่อไป

ทั้ง 2 วิธี      โครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข จะมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ได้รับทุนผ่านสถาบันการศึกษาเท่านั้น และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการรักในถิ่นเกิดของตนเอง 

 

     ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะภูมิลำเนาถิ่นเกิดของตนเองตามเงื่อนไขในการรับทุน