วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. กระจายโอกาสทางการศึกษาด้านสาธารณสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร แต่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับการศึกษา

2. ผู้ที่ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล

3. สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจให้เกิดความรักในภูมิลำเนาของตนเอง

 

เป้าหมาย

1. ผู้ยากไร้และมีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารบนพื้นที่สูงใน 9 จังหวัด ภาคเหนือคือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน ตาก และ แม่ฮ่องสอน

3. จังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้