ความเป็นมา

ความเป็นมาของโครงการ

   ด้วยความตระหนักในปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นปัญหาที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นมาก แต่การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีขีดจำกัดหลายอย่าง ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะมีแนวคิดว่าเป็นเรื่องยาก ในขณะเดียวกันบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็มักจะไปปฏิบัติหน้าที่กระจุกตัวในเมือง ไม่กระจายออกไปสู่ชนบทที่ห่างไกล ซึ่งปัญหาใหญ่ คือ ความสะดวกสบายและรายได้ที่ได้รับนั้น แตกต่างกันอย่างมากระหว่างในเมืองและชนบท ดังนั้นโครงพระเมตตาสมเด็จย่า จึงได้จัดให้มีโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาเพื่อกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของตนเองภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว