วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (ยุวกรรมการหย่อมบ้าน) ให้มีศักยภาพและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาในรูปของผู้ช่วยครู ครูชาวบ้าน และผู้นำชุมชน

 

เป้าหมาย

กำหนดพื้นที่ดำเนินการ 4 จังหวัด รวม 17 ศศช.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จังหวัดเชียงใหม่

•อำเภอแม่แจ่ม          1. ศศช. บ้านสบผาหลวงตำบลแม่นาจร

                             2. ศศช. บ้านห้วยทรายเหลืองตำบลแม่ศึก

•อำเภออมก๋อย          1. ศศช. บ้านแม่ระมีดหลวงตำบลอมก๋อย

                             2. ศศช. บ้านห้วยปูหลวงตำบลยางเปียง

จังหวัดเชียงราย

•อำเภอเวียงป่าเป้า     1. ศศช. บ้านแม่ขะตานตำบลแม่เจดีย์

                             2. ศศช. บ้านแม่ปูนล่างตำบลเวียง

•อำเภอแม่สรวย         1. ศศช. บ้านห้วยหญ้าไซตำบลป่าแดด

                             2. ศศช. บ้านพนาเสรีตำบลท่าก๊อ

จังหวัดตาก

•อำเภอท่าสองยาง     1. ศศช. บ้านพะบอเรโค๊ะตำบลแม่ต้าน

                             2. ศศช. บ้านทีบาทะตำบลแม่อุสุ

•อำเภออุ้มผาง          1. ศศช. บ้านพอกะทะตำบลแม่จัน

                             2. ศศช. บ้านกุยเคล๊อะตำบลแม่จัน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

•อำเภอแม่สะเรียง      1. ศศช. บ้านแม่แพะ

                             2. ศศช. บ้านทุ่งแดง

•อำเภอสบเมย          1. ศศช. บ้านแม่หาด

                             2. ศศช. บ้านแม่ลามาน้อย

•อำเภอแม่ลาน้อย      1. ศศช. บ้านขุนแม่ฮุ