พระดำรัสฯ วันเปิดชุมชนการเรียนรู้ "สมเด็จย่า"


พระดำรัส  :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในพิธีเปิดชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2544

       "ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาในพิธีเปิดชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” ในวันนี้ ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมการศึกษานอกโรงเรียน, องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง และ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นโครงการนำร่อง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร 

       จากการที่ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานมาโดยตลอด 1 ปี ทราบว่าประสบกับอุปสรรคและปัญหาในหลายๆด้าน ซึ่งทุกคนก็ไม่ท้อถอยตั้งใจทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย มีความรักความสามัคคีกัน และเมื่อมาเห็นวันนี้แล้ว น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก ขอชมเชยและขอขอบใจทุกคน ที่ได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ให้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน การพึ่งพาตนเอง และการเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต

       โอกาสเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีคณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูง ได้มาร่วม อยู่ ณ ที่นี้ด้วย จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาที่มิได้ มุ่งหวังแต่เพียงปริมาณเท่านั้น หากให้คำนึงถึงคุณภาพของชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น สามารถนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้สำหรับชุมชนของตนเองเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ขอให้การดำเนินงานทุกอย่างกระทำเพื่อผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารและเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     ในที่สุดขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ของหน่วยงานและช่วย ให้การดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้แห่งนี้ ได้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ"