คณะกรรมการบริหาร

     คณะกรรมการบริหาร

              1. นายบุญธันว์        มหาวรรณ์                                 ประธานกรรมการบริหาร

              2. ดร.ทองอยู่         แก้วไทรฮะ                                รองประธานกรรมการบริหาร

              3. ดร.พงษ์ศักดิ์      อังกสิทธิ์                                   กรรมการบริหาร

              4. นายจรูญ           ชินาลัย                                     กรรมการบริหาร

              5. นายเสียงทอง     นุตาลัย                                     กรรมการบริหาร

              6. นายมาโนช        รัตนสัจธรรม                              กรรมการบริหาร

              7. นายเรวัฒน์        สุธรรม                                      กรรมการบริหาร

              8. นายบุญส่ง         คูวรากุล                                    กรรมการบริหาร

              9. นายสุรพงษ์        ไชยวงศ์                                   กรรมการบริหาร

            10. นายสังวาลย์       ชาญพิชิต                                  กรรมการบริหาร

            11. นางชุลีพร           ผาตินินนาท                               กรรมการบริหาร

            12. นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                        กรรมการบริหาร

            13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม กรรมการบริหาร

            14. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31             กรรมการบริหาร

            15. นายกเทศมนตรีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่         กรรมการบริหาร

            16. นายประมวล      ฟองตา                                      กรรมการบริหาร

            17. นายชัยเดช        มุทุมล                                       กรรมการบริหาร

            18. นายบุญนงค์      สุริยะบุปผา                                 กรรมการบริหาร

            19. นายดวงดี         กุลเม็ง                                       กรรมการบริหาร

            20. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ                      กรรมการและเลขานุการ

                  และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

            21. ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                 และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่แจ่ม

           22. ผู้จัดการชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า”                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ