วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. เพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

3. เพื่อจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่น

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย

1. ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในชุมชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนให้เกิด “การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”