รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


  • ความเป็นมาโครงการ ครู เป็นบุคลากรที่มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่างๆ หลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งชาวไทยภูเขาก็เป็นกลุ่ม...

  • วัตถุประสงค์ 1.เพื่อประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น 2.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อส่วนรวม 3.เพื่อส่งเสริมผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ก...

  • ชื่อรางวัล“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รายละเอียดรางวัล 1.รางวัล รวม 9 รางวัล แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้ -ครูอาสมัคร “ศศช.” จำนวน 3 รางวัล -ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำ...

  • วิธีและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1. การพิจารณาและคัดเลือกเบื้องต้น (หน่วยงานละ 10 คน) 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คัดเลือกครูอาสาสมัคร 10 ...

  • คณะกรรมการ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์สุขสุอรรถ รองประธานกรรมการ 3.นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ รองประธาน...

  • รายชื่อครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2555 รุ่นที...

  • Download เอกสารองค์ความรู้ ... (คลิกที่ชื่อเอกสาร) ครูที่เป็นมากกว่าครู ครูเจ้าฟ้า ครูผู้สร้าง