ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข

ความเป็นมาของโครงการ
      ด้วยความตระหนักในปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นปัญหาที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นมาก แต่การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีขีดจำกัดหลายอย่าง ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะมีแนวคิดว่าเป็นเรื่องยาก ในขณะเดียวกันบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็มักจะไปปฏิบัติหน้าที่กระจุกตัวในเมือง ไม่กระจายออกไปสู่ชนบทที่ห่างไกล ซึ่งปัญหาใหญ่ คือ ความสะดวกสบายและรายได้ที่ได้รับนั้น แตกต่างกันอย่างมากระหว่างในเมืองและชนบท ดังนั้นโครงพระเมตตาสมเด็จย่า จึงได้จัดให้มีโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาเพื่อกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนของตนเองภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว


  • ความเป็นมาของโครงการ ด้วยความตระหนักในปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นปัญหาที่สำคัญของการพั...

  • วัตถุประสงค์ 1. กระจายโอกาสทางการศึกษาด้านสาธารณสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร แต่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับการศึกษา 2. ผู้ที่ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปปฏิบ...

  • ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน 1. โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข 2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการทุนฯ ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ 3. สถาบันก...

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษาวิชาด้านสาธารณสุข และมีจิตใจรักในวิชาด้านสาธารณสุข 2. เป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3. มีสัญชาติไทย ขยันหมั่นเพีย...

  • คณะกรรมการ 1.นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานกิตติมศักดิ์ 2.นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ 3.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ รองป...

  • แบบฟอร์มสมัครขอทุนด้านสาธารณสุข (อนุปริญญา - ปริญญาตรี) 1.ใบสมัครขอทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข 2. หลักฐานประกอบใบสมัครขอทุนการศึกษา 3. แบบประเมินผลนักศึกษาทุนการศึกษา 4. ส...

  • รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ปี 2547 รุ่นที่ 2 ปี 2548 รุ่นที่ 3 ปี 2549 รุ่นที่ 4 ปี 2550 รุ่นที่ 5 ปี 2551 รุ่นที่ 6 ปี 2552 ...