โครงการพัฒนายุวกรรมการหย่อมบ้าน


  • หลักการและเหตุผล ชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชนเผ่า เช่น ปกาเกอะญอ ม้ง เมี้ยน อาข่า ลิซู และลาหู่ ซึ่งมีประมาณ 3,500 หย่อมบ้าน มีประชากรร...

  • วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (ยุวกรรมการหย่อมบ้าน) ให้มีศักยภาพและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาในรูปของผู้ช่วยครู ครูชาวบ้าน และผู้นำชุมชน เป้าหมาย กำหนดพื้นที...

  • กรอบแนวคิดของโครงการ โครงการมุ่งพัฒนาครูอาสาสมัคร (ครู ศศช.) ให้มีความรู้ทัศนคติและทักษะ เพื่อดำเนินการพัฒนายุวกรรมการหย่อมบ้าน โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯและเอกชน องค์...