ชุมชนการเรียนรู้ "สมเด็จย่า" อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


  • ด้วยนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาที่ด้อยและขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ...

  • วัตถุประสงค์ 1. กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2. เพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับว...

  • การจัดการศึกษาของชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” จัดได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคย ชุมชนการเรียนรู้ฯ จึงได้กำหนดหลักการในการดำเนินงานไว้ดังนี้ 1. กำหนดให้ชุ...

  • คณะกรรมการบริหาร 1. นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 2. ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ รองประธานกรรมการบริหาร 3. ดร.พงษ์ศ...

  • พระดำรัส : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเปิดชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ...