คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

1.       นายบุญธันว์          มหาวรรณ์                  ประธานอำนวยการ

2.       นายจรูญ              ชินาลัย                     รองประธานอำนวยการ

3.       ดร.ทองอยู่            แก้วไทรฮะ                รองประธานอำนวยการ

4.       เจ้าศรีรัตน์            ณ  ลำปาง                  กรรมการ

5.       นายเรวัฒน์            สุธรรม                     กรรมการ

6.       นายมานพ             ทิวารี                       กรรมการ

7.       รศ.พญ. เยาวลักษณ์  ชาญศิลป์                  กรรมการ

8.       นายเสียงทอง         นุตาลัย                     กรรมการ

9.       นายแพทย์กฤษดา    จงสกุล                     กรรมการ

10.     นายนิพนธ์            ลีละศิธร                     กรรมการ

11.     นายบุญส่ง            คูวรากุล                     กรรมการ

12.     นายสังวาลย์          ชาญพิชิต                   กรรมการ

13.     นางชุลีพร             ผาตินินนาท                กรรมการ

14.     นายสุรพงษ์           ไชยวงศ์                     กรรมการ

15.     นายศุภกร             ศรีศักดา                    กรรมการ

16.     นายอโณทัย           อดุลพันธุ์                   กรรมการ

17.     ทันตแพทย์พูลพฤกษ์  โสภารัตน์                 กรรมการ

18.     นายอรรณพ           จิรกิติ                       กรรมการ

19.     ดร.วิเลขา              ลีสุวรรณ์                   กรรมการ

20.     นายแพทย์ประจินต์   เหล่าเที่ยง                 กรรมการ

21.     นายมาโนช            รัตนสัจธรรม               กรรมการและเลขานุการ

22.     นางสาวนิดดา         กล่อมเกลี้ยง                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

23.     นายวัชรมงคล         เบญจธนะฉัตร์             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                   คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.       พล.ร.อ.ศุภวาร        มิลินทางกูร                 ประธานที่ปรึกษา

2.       พล.ร.อ.เดชา          บุนนาค                      ที่ปรึกษา

3.       พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร         ที่ปรึกษา

4.       พล.ร.อ.วีรศักดิ์        อ๊อกกังวาล                  ที่ปรึกษา

5.       พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์    แก้ววิรุฬ                     ที่ปรึกษา

6.       ดร.สมเกียรติ          ชอบผล                       ที่ปรึกษา

7.       อธิบดีกรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ที่ปรึกษา

8.       นายดุสิต              มังคละคีรี                      ที่ปรึกษา

9.       นายสาธิต             ไตรจักรภพ                    ที่ปรึกษา

10.     ทันตแพทย์สมนึก     ชาญด้วยกิจ                   ที่ปรึกษา

11.     ทันตแพทย์ณรงค์      สุขสุอรรถ                     ที่ปรึกษา

12.     MR.Stig               Vagt – Andersen            ที่ปรึกษา

13.     นายนิคม              กนกภัยพิพัฒน์                 ที่ปรึกษา

14.     คุณระวีวรรณ          เนตระคเวสนะ                ที่ปรึกษา