คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

1. นายบุญธันว์             มหาวรรณ์                    ประธานอำนวยการ

2. นายจรูญ                ชินาลัย                        รองประธานอำนวยการ

3. นายทองอยู่             แก้วไทรฮะ                   รองประธานอำนวยการ

4. เจ้าศรีรัตน์               ณ  ลำปาง                   กรรมการ

5. นายเรวัฒน์              สุธรรม                        กรรมการ

6. ดร.สมเกียรติ            ชอบผล                       รรมการ

7. นายนิพนธ์               วงษ์ตระหง่าน               กรรมการ

8. นายมานพ               ทิวารี                          กรรมการ

9. รศ. พญ.เยาวลักษณ์   ชาญศิลป์                    กรรมการ

10. นายเสียงทอง          นุตาลัย                       กรรมการ

11. นายแพทย์กฤษดา     จงสกุล                       กรรมการ

12. นายนิพนธ์              ลีละศิธร                      กรรมการ

13. นายบุญส่ง              คูวรากุล                      กรรมการ

14. นายสังวาลย์           ชาญพิชิต                     กรรมการ

15. นางชุลีพร              ผาตินินนาท                  กรรมการ

16. รศ. อำนาจ             เย็นสบาย                     กรรมการ

17. ว่าที่ ร.ต. ธนิต         แท่งทองคำ                  กรรมการ

18. นายสุรพงษ์            ไชยวงศ์                       กรรมการ

19. นายศุภกร               ศรีศักดา                      กรรมการ

20. นายมาโนช            รัตนสัจธรรม                 กรรมการและเลขานุการ

21. นางสาวนิดดา         กล่อมเกลี้ยง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22. นายวัชรมงคล         เบญจธนะฉัตร์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะที่ปรึกษา

1. พล.ร.อ.ศุภวาร           มิลินทางกูร                   ประธานที่ปรึกษา

2. พล.ร.อ.เดชา            บุนนาค                        ที่ปรึกษา

3. พล.ต.ต. นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร          ที่ปรึกษา

4. นายเพชรรัตน์            วรรณภีร์                       ที่ปรึกษา

5. พล.ร.อ.วีรศักดิ์           อ๊อกกังวาล                   ที่ปรึกษา

6. แพทย์หญิง คุณหญิงสำอางค์  คุรุรัตน์พันธ์         ที่ปรึกษา

7. นายแพทย์จักรธรรม     ธรรมศักดิ์                     ที่ปรึกษา

8. อธิบดีกรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ที่ปรึกษา

9. นายดุสิต                  มังคละคีรี                      ที่ปรึกษา

10. นายสาธิต               ไตรจักรภพ                    ที่ปรึกษา

 

ฝ่ายแผนและกิจกรรมโครงการ

1. นายมาโนช                รัตนสัจธรรม                  หัวหน้าคณะทำงาน

2. นายสังวาลย์              ชาญพิชิต                     คณะทำงาน

3. ว่าที่ ร.ต. ธนิต            แท่งทองคำ                  คณะทำงาน

4. นายวัชรมงคล            เบญจธนะฉัตร์               คณะทำงาน

 

ฝ่ายจัดหาทุนและสิ่งสนับสนุน

1. นายมานพ                  ทิวารีหัวหน้า                 คณะทำงาน

2. นายนิพนธ์                 วงษ์ตระหง่าน                คณะทำงาน

3. นายนิพนธ์                 ลีละศิธร                       คณะทำงาน

4. นายวัชรมงคล             เบญจธนะฉัตร์               เลขานุการคณะทำงาน

 

ฝ่ายนิเทศและติดตามผล

1. นายวัชรมงคล              เบญจธนะฉัตร์               หัวหน้าคณะทำงาน

2. นางชุลีพร                  ผาตินินนาท                  คณะทำงาน

3. นางสุพิศ                    ไพโรจน์บวร                 คณะทำงาน

4. นายบุตร                     ศรีเล็ก                        คณะทำงาน

5. นายมนตรี                   กิจวิโรจน์กุล                 คณะทำงาน