คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

1.       นายบุญธันว์          มหาวรรณ์                  ประธานอำนวยการ

2.       รศ.พญ. เยาวลักษณ์  ชาญศิลป์                  รองประธานอำนวยการ

3.       นายนิพนธ์            ลีละศิธร                    รองประธานอำนวยการ

4.       นายอรรณพ           จิรกิติ                       กรรมการ

5.       นายแพทย์กฤษดา    จงสกุล                     กรรมการ

6.       นางชุลีพร             ผาตินินนาท                กรรมการ

7.       นายสุรพงษ์           ไชยวงศ์                     กรรมการ

8.       ดร.วิเลขา              ลีสุวรรณ์                   กรรมการ

9.       นายศุภกร             ศรีศักดา                    กรรมการ

10.      นายแพทย์ประจินต์   เหล่าเที่ยง                กรรมการ

11.      นายนิคม              กนกภัยพิพัฒน์            กรรมการ

12.      นายอโณทัย           อดุลพันธุ์                   กรรมการ

13.      ทันตแพทย์พูลพฤกษ์  โสภารัตน์                 กรรมการ

14.      นางพิริยาภรณ์         ธรรมารักษ์               กรรมการ

15.      นายบุศรินทร์           วนาสวัสดิ์                กรรมการ

16.      นายมาโนช            รัตนสัจธรรม               กรรมการและเลขานุการ

17.      นางสาวนิดดา         กล่อมเกลี้ยง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18.      นายวัชรมงคล         เบญจธนะฉัตร์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


                  คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.       ดร.ทองอยู่            แก้วไทรฮะ                 ประธานที่ปรึกษา

2.       เจ้าศรีรัตน์            ณ  ลำปาง                  ที่ปรึกษา

3.       ดร.สมเกียรติ         ชอบผล                      ที่ปรึกษา

4.       นายเรวัฒน์           สุธรรม                       ที่ปรึกษา

5.       นายบุญส่ง            คูวรากุล                     ที่ปรึกษา

6.       นายสังวาลย์          ชาญพิชิต                    ที่ปรึกษา

7.       ทันตแพทย์สมนึก    ชาญด้วยกิจ                 ที่ปรึกษา

8.       ทันตแพทย์ณรงค์    สุขสุอรรถ                    ที่ปรึกษา

9.       นายสาธิต             ไตรจักรภพ                  ที่ปรึกษา