กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินงาน

กิจกรรมที่ดำเนินงานปกติ

1. การสนับสนุนวัสดุการก่อสร้างและซ่อมแซมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) และการพัฒนาชุมชน 

2. การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

3. การฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ

4. การสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการครูอาสาสมัคร

5. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

 

กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินงานตามระยะเวลาและมีเป้าหมายพิเศษ

1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในเขตภูเขา

2. โครงการพัฒนายุวกรรมการหย่อมบ้าน

3. โครงการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด

4. โครงการชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า”

5. กิจกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

6. โครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข 

7. โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์)

8. โครงการทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ สายอาชีวศึกษา

9. โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”