วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้อยโอกาสที่ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง

2. เพื่อสร้างโอกาสและการสนับสนุนที่สอดคล้องและเหมาะสมทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญและบนพื้นที่สูง

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด