โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


  • ความเป็นมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสนพระทัยและห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทรงมีพระเมตตาสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินการช่วยเหลือประ...

  • วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้อยโอกาสที่ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 2. เพื่อสร้างโอกาสและการสนับส...

  • กิจกรรมที่ดำเนินงานปกติ 1. การสนับสนุนวัสดุการก่อสร้างและซ่อมแซมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) และการพัฒนาชุมชน 2. การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 3. การฝึกอบรมและ...

  • คณะกรรมการอำนวยการ 1. นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการ 2. รศ.พญ. เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ รองประธานอำนวยการ 3. นายนิพนธ์ ลีละศิธร รองประธานอำนวยการ 4. นายอร...