โครงการชุมชนการเรียนรู้ "สมเด็จย่า"
การดำเนินงาน


  การจัดการศึกษาของชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” จัดได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคย ชุมชนการเรียนรู้ฯ จึงได้ กำหนดหลักการในการดำเนินงานไว้ดังนี้ กำหนดให้ชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” เป็นสถานศึกษา และพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนและชุมชน จัดการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง การปฏิบัติจริง เรียนรู้และทำงานไปพร้อมกันตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมกันในการจัดกิจกรรม และมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูขาที่ด้อยและขาดโอกาสทางการศึกษาต่อ ด้วยข้อจำกัดทางสภาพภูมิประเทศที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกและข้อจำกัดอื่นๆ จึงจัดให้ผู้เรียนเข้าพักอาศัยเรียนรู้ในลักษณะประจำ  

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. หลักสูตรสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้หลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า จัดทำโดยสำนัก บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและอนุมัติโดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหลักสูตร มัธยมตอนปลายใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ
 2. การจัดการเรียนรู้ใช้แนวความคิดและทฤษฎีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักๆ ดังนี้
  • การจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center)
  • การเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและปัญหาของชุมชน
  • เรียนรู้จากการกระทำ เน้นการปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริง เช่น การเรียนรู้และทำงานไปพร้อมกัน ตาม แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
  • ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน บริเวณรอบชุมชนการเรียนรู้ฯ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
  • จัดและบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะโครงการ (Project based) ให้ผู้เรียน ได้คิด ได้ทำ และทบทวน ตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  • ใช้เครือข่ายการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดและเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
  • จัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน ตลอดจนการจัดการ เรียนรู้ให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

    

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-2265666 โทรสาร.02-2255411
Copyright 2010 © by P.Chaiyotha